man_coughing

اگر شما از هر نوع رطوبت حادی رنج می برید باید به نحوه و روش زندگیتان توجه کنید . طریقه زندگی ، ( شاید تمام جنبه های  مختلف زندگی روزانه تان ) واکنشهای دستگاه حفاظتی شما را دچار رکود می نماید .
در طی دو قرن گذشته ، انگیزش درباره اکتشاف موجودات ریز عفونی و نقش آنها در مرض ، ما را به اهمیت زندگی سالم و تثبیت مقاومت عادی راهنمایی کرده است . ما تمرکز زیادی روی عوامل مرض ، گرو ههای نا خواسته و تا حد کمی روی خودمان داشته ایم . زمانی پزشکان در جستجوی راههای بیشتر و بهتر کشتن میکروبها بودند . در وضعیتی که سایر جنبه های فرهنگی ما ایجاب می کند که ما هر چه بیشتر مستعد پذیرش میکروب باشیم این جنگی است که ما در آن شکست می خوریم مگر اینکه توجهی به روش زندگیمان داشته باشیم .
نقطه نظر های زیر بستگی به تصور درباره زندگیمان دارد :
از حساسیت تا عفونت می تواند دلیل برگشت و تداوم علائم تنفسی باشد
تغذیه خوب برای مصونیت ضروری است
آلودگی ، منبع مهم مشکلات به شمار می آید ، آمیختگی دامنگیری از آلودگی شیمیایی در غذا ، آب و هوا فشارهایی را بر دستگاه ایمنی وارد کرده و ضرورت شناخت عناصر آلوده کننده باید بیشتر از آن مقداری باشد که اکنون برای برنامه ریزی شده است .
فشار ناشی از کار زیاد ، اعمال طاقت فرسا ، اضطراب همیشگی یا سایر جوانب که باعث تضعیف دستگاه ایمنی و کاهش مقاومت در برابر عفونت می شود . اگر شما دچار عفونتهای مکرری شدید باید گذشته تان را دوباره ارزیابی کنید . آیا کاری که انجام می دهید بیش از توان ممکن است ؟ آیا مسئولیتهای کاری را در زمینه ای زندگی پذیرا شده اید یا نباید قبول می کردید ؟ آیا در مورد زمان لازم برای بهبود شیوه زندگی که احتیاج داشته اید شکست خورده اید ؟ عفونتها شکلی از هشدار دهنده ها هستند؛ اگر شما تا به حال موفق نشده ا ید به آنها توجه کنید ، ممکن است خودتان را آماده پذیرش آینده بدتری کنید .
هر کسی نیاز به استراحت دارد . شما خوابتان باید کامل باشد و به طور طبیعی از خواب بیدار شوید و احتیاج بع روز تعطیلی عادی دارید . شما توانایی پیشرفت را دارید . اما فشار وارده بر شما بیش از توانتان بود ، و به سلامتی شما لطمه وارد کرده است . عملکرد شما همچنان پایین می آید . شما زمان بیشتر و بیشتری را صرف خواهید کرد ، اما کارکرد تان کمتر و کمتر می شود . این کار خوبی نیست .
غم و غصه و زیان همچنین ما را برای عفونت آماده می کند . هر نوع به هم ریختگی یا زیان از وضعیتها ، درآمد ، از دست دادن خانه و کاشانه و از دست دادن کسانی که برای شما عزیز بوده اند فشار زا است و موجب افسردگی دستگاه ایمنی می شود . در جنین موقعیتهایی بیش از هر وقت دیگر باید به خودتان توجه کنید ، به اندازه کافی استراحت کنید و خوب بخورید
دخانیات به دستگاه ایمنی شما آسیب می زند ، با ترک آن توانمندی خود را نسبت به پذیرش عفونتها ، حساسیتها و سر طانها افزایش دهید .