hsimplex2

ابنها با ویروسهای معمولی ایجاد می شوند که به آسانی از تراوش جراحت سر ما خوردگی انتقال می یابد . نشانه های اختصاصی آن شامل رنگ قرمز ،ظاهر شدن تاول ، بیشتر در کنار لبها ، روی اندامهای تناسلی و گاهی روی چشم ، جایی که می تواند درد زیادی ایجاد کند ، باشد . وقتی که ویروس وارد بدن می شود به طور موقت غیر فعال باقی می ماند ، زمانی که مقاومت بدن کاهش می یابد به طور ناگهانی ظاهر می شوند