elisa shaker (1)

شیکر الایزا یکی از انواع شیکر های آزمایشگاهی است که برای لغزاندن نمونه های آزمایشگاهی در آزمایشات الایزا کاربرد دارد. در ادامه مطلب تصاویری از این نوع دستگاه ها را خواهید دید.

elisa shaker (14)

 

elisa shaker (3)

elisa shaker (4)

elisa shaker (5)

elisa shaker (6)

elisa shaker (7)

elisa shaker (8)

elisa shaker (9)

elisa shaker (10)

elisa shaker (11)

elisa shaker (12)

elisa shaker (13)