Particle counter (1)

دستگاه شمارنده پارتیکل دستگاهی است که توسط سنسور نوری مقدار پارتیکل موجود را در حجم معینی شمارش می کند که بر اساس افزایش پارتیکل و ذرات معلق موجود Grade آن فضا نیز تعریف می گردد. در ادامه مطلب تصاویری از این دستگاه ها را ببینید.

Particle counter (2)

Particle counter (3)

Particle counter (4)

Particle counter (5)

Particle counter (6)

Particle counter (7)

Particle counter (8)

Particle counter (9)

Particle counter (10)

Particle counter (11)

Particle counter (12)

Particle counter (13)

Particle counter (14)

Particle counter (15)