nerve locator (1)

دستگاه عصب یاب وسیله ای است که در آن با استفاده از ارسال نوعی از امواج داپلر اعصاب پیدا می شوند. در ادامه این مطلب از وبسایت دکتر سلام تصاویری از انواع این دستگاه را مشاهده نمایید.

nerve locator (2)

nerve locator (3)

nerve locator (4)

nerve locator (5)

nerve locator (6)

nerve locator (7)

nerve locator (8)

nerve locator (9)

nerve locator (10)

nerve locator (11)

nerve locator (12)

nerve locator (13)