sphygmomanometers electronic (1)

دستگاه فشار سنج دیجیتالی نوعی از دستگاه های فشار سنج است که در آن فشار بر روی نمایشگر دیجیتالی عدد فشار خون سیستولیک ودیاستولیک به  شکل حقیقی نمایش داده می شود.در ادامه تصاویری از این دستگاه را مشاهده نمایید.

sphygmomanometers electronic (2)

 

sphygmomanometers electronic (3)

sphygmomanometers electronic (4)

sphygmomanometers electronic (5)

sphygmomanometers electronic (6)

sphygmomanometers electronic (7)

sphygmomanometers electronic (8)

sphygmomanometers electronic (9)

sphygmomanometers electronic (10)

sphygmomanometers electronic (11)

sphygmomanometers electronic (12)

sphygmomanometers electronic (13)

sphygmomanometers electronic (14)

sphygmomanometers electronic (15)