fetal heart monitoring (1)

دستگاه فتال مانیتورینگ مونیتورهایی هستند که به این منظور طراحی شدند تا ضربان قلبی جنین (HER) را نمایش بدهند، ثبت کنند یا اندازه گیری کنند.در ادامه مطلب تصاویری از این دستگاه ها را خواهید دید.

fetal heart monitoring (2)

fetal heart monitoring (3)

fetal heart monitoring (4)

fetal heart monitoring (5)

fetal heart monitoring (6)

fetal heart monitoring (7)

fetal heart monitoring (8)

fetal heart monitoring (9)

fetal heart monitoring (10)

fetal heart monitoring (11)

fetal heart monitoring (12)

fetal heart monitoring (13)

fetal heart monitoring (14)