fluoroscopy (1)

وظیفه کلی دستگاه فلوروسکوپی در حقیقت مشاهده یک رویداد در جریان عملکرد واقعی یک ارگان زنده است. در فلورسکپی اشعه X با شدت و حجم بسیار کم برای مدت طولانی تابیده میشود. در ادامه این مطلب تصاویری از این دستگاه را مشاهده خواهید کرد.

fluoroscopy (3)

fluoroscopy (2)

fluoroscopy (5)

fluoroscopy (6)

fluoroscopy (7)

fluoroscopy (8)

fluoroscopy (9)

fluoroscopy (10)

fluoroscopy (11)

fluoroscopy (12)

fluoroscopy (13)

fluoroscopy (14)

fluoroscopy (15)

fluoroscopy (16)

fluoroscopy (4)