flame photometer (1)

فلیم فتومتر دستگاهی است که مهمترین کاربرد آن سنجش سدیم و پتاسیم بخصوص در بافتها و سیالات زیستی است.در ادامه مطلب تصاویری از این دستگاه و انواع مدل های آن را مشاهده نمایید

flame photometer (2)

flame photometer (3)

flame photometer (4)

flame photometer (5)

 

 

 

flame photometer (7)

flame photometer (8)

flame photometer (9)

flame photometer (10)

flame photometer (11)

flame photometer (12)

flame photometer (13)

flame photometer (14)

flame photometer (15)