Analytical_Funnel (1)

قیف آنالیتیکال یکی ازانواع قیف های آزمایشگاهی هستند که جهت فیلتراسیون سریع بکار گرفته می شوند. در ادامه مطلب تصاویری از انواع مختلف این قیف های آنالیتیکال خواهید دید.

Analytical_Funnel (2)

Analytical_Funnel (3)

Analytical_Funnel (4)

Analytical_Funnel (5)

Analytical_Funnel (6)

Analytical_Funnel (7)

Analytical_Funnel (8)

Analytical_Funnel (9)

Analytical_Funnel (10)

Analytical_Funnel (11)

Analytical_Funnel (12)

Analytical_Funnel (13)

Analytical_Funnel (14)

Analytical_Funnel (15)