Cryosurgical Units Gynecologic (1)

وسیله کرایو زنان برای درمان ضایعات رحمی و در جراحی زنان با یک تفنگ مخصوص با پروبهای مخصوص کاربرد دارد . در ادامه با ما باشید با تصاویری کامل از این وسیله پزشکی زنان

Cryosurgical Units Gynecologic (2)

Cryosurgical Units Gynecologic (3)

Cryosurgical Units Gynecologic (4)

Cryosurgical Units Gynecologic (5)

Cryosurgical Units Gynecologic (6)

Cryosurgical Units Gynecologic (7)

 

 

Cryosurgical Units Gynecologic (9)

Cryosurgical Units Gynecologic (10)

Cryosurgical Units Gynecologic (11)

Cryosurgical Units Gynecologic (12)

 

 

Cryosurgical Units Gynecologic (14)