Shoulder Brace (1)

کتف بند ها وسیله هایی کشی و به شکل مناسب کتف هستند که از آن ها برای برای تامین حمایت خارجی از کتف استفاده می شود. در ادامه مطلب تصاویری از انواع کتف بند ها را ببینید.

Shoulder Brace (2)

 

Shoulder Brace (3)

Shoulder Brace (4)

Shoulder Brace (5)

Shoulder Brace (6)

Shoulder Brace (7)

Shoulder Brace (8)

Shoulder Brace (9)

Shoulder Brace (10)

Shoulder Brace (11)

Shoulder Brace (12)

Shoulder Brace (13)

Shoulder Brace (14)

Shoulder Brace (15)