Improve-Incontinence

بعضی اوقات بی اختیاری مربوط به استفاده از داروهای ادرار آور است که حجم ادرار را اضافه می کند. در صورت امکان اگر میتوانید از آنها پرهیز کنید مشکل ناپرهیزی ممکن است از بین برود.

بعضی از نوشیدنی ها اثرهای ادرار آوری دارند، بنابراین شما باید سعی کنید از آنها برای چند هفته متوالی پرهیز کنید. آنها عبارتند از چای، قهوه، نوشابه های کولا و الکل. از موادی مانند چای طبیعی، قهوه داندلیون و آب میوه استفاده کنید. از نوشیدن بیش از اندازه جلوگیری کنید که احتمالاً برای شما مفید خواهد بود اگر شما در نوشیدن چای یا قهوه حریص باشید و عادت دارید در روز به مقدار زیادی از آنها مصرف کنید، عادت خود را به نوشیدن آب خالص تغییر دهیدتنها وقتی احساس تشنگی می کنید و تشنگی به شما فشار می آورد به اندازه کمی آب بیاشامید.   داروهای ترانکولیزر و سداتیو می توانند عامل برهم زننده و کسلی در نتیجه ناپرهیزی باشند. اگر شما از قرص های خواب آور استفاده می کنید سعی کنید از آنها دوری جوئید؛ این کار به شما کمک می کند تا کنترل دوباره مثانه را به دست آورید