'Asthma link' to gestation length

این ناراحتی به طور خاصی در زنانی که زایمان انجام داده اند شایع است، و اثر آن تقریباً از هر سه زن روی یکی نمایان است و بعضی اوقات در زندگیشان با آن روبه رواند. ترشح ادرار به طور آرام در اثر سرفه یا عطسه به علت ضعف و کشش بیش از حد ماهیچه های اطراف گردن مثانه و به زمین خوردن نشیمنگاه است. اگر هیچ نوع عملی در مورد تقویت ماهیچه های آنها صورت نگیرد ناراحتی آنها بتدریج وخیمتر خواهد شد. ورزشی که در زیر می آید حداقل دوازده مرتبه در روز برای سه ماه باید انجام شود بهبودی آن تدریجی خواهد بود بنابراین شما باید استقامت و پشتکار به خرج دهید.

1-بنشینید و بلند شوید یا به طور راحت دراز بکشید بدون اینکه فشار بر ماهیچه های شکم، پشت یا رانها وارد آورید و وانمود کنید که شما با سفت کردن ماهیچه های اطراف مقعد سعی در کنترل اسهال دارید. این حرکت را تکرار کنید.

2-روی توالت بنشینید و شروع به ادرار کنید، وقتی این کار را انجام دادید، سعی کنید از جاری شدن آن به وسیله انقباض ماهیچه های مربوط به ادرار جلوگیری کنید. این کار را تکرار کنید تا اینکه کاملا از تغییر حرکت آن مطمئن شوید و سلسله مراتب آن در کنترل هوشیارانه به کار رود.

3-بنشینید و بلند شوید و نخست تمرین سفت کردن ماهیچه های مقعد را و سپس آنهایی را که مخصوص اطراف ادرار کردن هستند و بعد هر دو را با هم انجام دهید. در موقع سفت کردن تا شماره چهار به آرامی شمارش کنید، سپس آنها را شل کنید. چهار مرتبه تکرار کنید، در صورت امکان هر ساعت یکبار این عمل را انجام دهید.

این ورزشها می تواند برای شما عادت شود، می توانید آنها را در موقعی که تلویزیون تماشا می کنید یا روی تخت دراز کشیده اید یا در ایشتگاه اتوبوس هستید و یا اینکه مشغول صحبت کردن هستید انجام دهید.