pills

Darvon, Darvocet-N, Dolene, Lorcet, Wygesic پروپوکسی فون یک داروی جنجالی است. اگر چه در سطح بسیار گسترده ای تجویز می شود، منابع درمانی از نظر شناساندن این دارو و مصرف آن از جانب بیماران با شکست مواجه شده اند. این دارو برای خلاصی درد بهتر از آسپرین یا استامینوفن است و از هر دوی آنها ایمنتر و ارزانتر است. گروه های عمومی ذی ربط مخصوصاً «گروه تحقیق سلامتی بنیانی عمومی شهروندان واشینگتن» سالها برای حذف این دارو که در این زمینه مسئولیت مرگ غیر مترقبه هزاران نفر مصرف کننده بی رویه دارو را داشته مبارزه کرده است. گروه های پروپوکسی فون همچنان اعتیاد آور است. که عمدتاً درباره عمومیت آن توضیح داده اند. فرآورده پروپوکسی فون ممکن است شامل نوعی مرکب از چند نوع دیگر از سایر داروهای آنالجسیک باشد، اغلب آنها حاوی استامینوفن و Darvon داروی حاوی آسپرین است.