sport

ورزشهای کششی به آرامش درد پشت کمک می کند؛ ورزشهای تقویت کننده ناراحتیهای بعدی پشت را کاهش خواهند داد. هر موقع ورزشهایی را روی پشت انجام می دهید، مهم است که جهش انجام ندهید یا به بدنتان به هر جهتی فشار وارد نکنید، تا حدی که می توانید به راحتی حرکت کنید و آهسته و آرام گام بردارید.   گردنتان را با خم کردن سر به جلو، عقب و به هر طرف تحت کشش قرار دهید. سر را تا حد ممکن در هر طرف بچرخانید تا که پشت تان را ببینید. تمام حرکات را با هم به شکل دایره ای انجام ندهید؛ حرکات را از هم مجزا و به شکل منظم تکرار کنید.

تمامی پشت را به وسیله آویزان شدن به بارفیکس یا میله نصب شده بالای چارچوب آویزان کنید اگر وسیله اختصاصی برای این حرکت ندارید یک جفت دستکش به دست کنید و با چارچوب در آن را انجام دهید پاها را به حالت استراحت و بآرامی از پهلو به پهلوی دیگر ببرید تا وزن بدنتان ستون مهره ها را تحت کشش قرار دهد اگر برای شما امکان دارد، زانوها را روی میله ثابت کنید تا تنه شما آویزان شود و وزن سرتان، گردن را تحت کشش قرار دهد. به هر حالت تلاش کنید تا خود را بالا بکشید یا بر بازوها و پشت تان فشار وارد کنید؛ این حرکات با کشش ارتباط خواهند داشت. قدم زدن تند و دویدن می تواند به ناراحتی پشت به خاطر ضربه هایی که ممکن است به ستون مهره منتقل کند منجر شود. اگر شما بخواهید از حرکتهای تنفسی در این فعالیتها سود ببرید حتماً از کفشهای ضد ضربه، دویدن روی چمن در صورت ممکن و دویدن روش پاشنه پا به جای فرود سخت روی پنجه پا استفاده کنید. یکی دیگر از وسائل داخل سالن استفاده از مینی ترامپلین پریدن را لذت بخش می کند ولی مانند دویدن در جا به کمر ضربه می زند. شنا یکی از ورزشهای ایده آل برای مبتلایان به درد کمر است. تا آنجایی که می توانید شنا کنید و فاصله طولانی را طی کنید. هر چه بیشتر انجام دهید بدن شما بهره بیشتری می برد.