back-pain

می توانید مبلمانی را که بتواند به درد کمرتان کمک کند سفارش دهید. صندلیهای ویژه که کشش پشت را به حداقل برساند. می توانید آنها را خریداری کنید برای آنهایی که تا حد زیادی مطالعه می کنند وضعیت میز تحریر می تواند از کشش فشار گردن بکاهد، به طوری که قابل تنظیم نسبت به میز باشد مفید است. اگر کمر درد مربوط به فشار کار است تکان دهنده یا بالشهای حرارتی می تواند شما را از درد رهایی بخشد اما باید از بالش تکان دهنده برای مدت بیش از ده دقیقه در هر ساعت استفاده نکنید