home-gym-exercise
به طور کلی ورزشهای استقامتی به صورت آرام می توانند در بر طرف کردن PMS مفید باشند. ورزش، فشار روحی و تنش بدنی را برطرف می کند و عملکرد مؤثر بدن را بهبود می بخشد. افسردگی را برطرف کرده، شما را برای یک خواب عمیق آماده می کند. به هر حال، شاید برای شما ایجاد انگیزه ای برای شروع فعالیت مشکل باد و هماهنگی ضعیف و اجرای بدتر شما نسبت به دیگر زمانهای این ماه نیز ممکن است به این امر اضافه شود.از خودتان انتظار بیش از اندازه نداشته باشید اما سعی کنید که بی حالی و تنبلی را به خود راه ندهید.