medical Coller (1)

گردنبند طبی در دو نوع نرم soft یا سخت hard که برای حمایت از گردن و محدود نمودن حرکات سر و گردن در آسیب های گردنی به کار می رود.در ادامه مطلب تصاویری از انواع مختلف این گردنبند ها مشاهده نمایید.

medical Coller (2)

medical Coller (3)

medical Coller (4)

medical Coller (5)

medical Coller (6)

medical Coller (7)

medical Coller (8)

medical Coller (9)

medical Coller (10)

medical Coller (11)

medical Coller (12)

medical Coller (13)

medical Coller (14)

medical Coller (15)