grandmother-mother-child-baby_
در کشورهای پیشرفته، تقریباً، از هر جفت زوج، یک زوج نازا هستند و تعداد آنها نیز در شرف افزایش است. هر چه شما مسن تر باشید کمتر ممکن است باردار شوید؛ مطالعه در بریتانیا نشان داده، که سه چهارم زنانی که در سن سی سالگی حامله می شوند، به مدت دو سال پیش از آبستنی، به آمیزشی بدون پیشگیری دست زده بودند. دلایل عدیده ای برای نازایی وجود دارد؛ آسیب دیدگی پدید آمده در اعضای لگن زنان در زمره عفونت های عمومی است، مخصوصاً در آنهایی که از حلقه استفاده کرده اند. قرص، برگشت تخمک گذاری را در حدود 2 درصد به تاخیر می اندازد. مصرف داروها (اعم از مصرف الکل و کشیدن سیگار) و مواد شیمیایی می تواند بارداری را نه تنها در مردان بلکه در زنان تقلیل دهد و همچنین عادت به یک رژیم غذایی تا حدود زیادی فقیر و تغذیه با مواد غذایی اندک می تواند بارداری را به حداقل برساند. مسائل روانی و رفتار جنسی زوجها همچنین مهم است