9

فشار یکی از عوامل بسیار جدی است که مانع تخمک گذاری در زنان و تشکیل اسپرم در مردان می شود. . زنان نازا هنگامی که کشمکش در این زمینه را به دست فراموشی سپرده اند و آن را قبول کرده اند، معمولاً حامله شده اند.

اگر مشکلی از ناحیه این فشارها ایجاد شود، به خاطر داشته باشید که مشکل از طرف خود شماست. بچه بار فشار شما را دو چندان می کند و این نمی تواند مورد خوبی برای همه کس باشد. به طور کلی به

زندگی خود نظر بیاندازید؛ آیا می توانید تغییرات مهمی را انجام دهید که فشارهای وارد بر شما را بکاهد؟ شاید پذیرش سطح پایین تری از استاندارد زندگی یا زندگی در محیطی با انگیزه های کمتر الزامی باشد. آیا فداکاریهای شما از روی توانائیتان است یا اینکه تمایلتان به بچه داری را افزایش می دهد؟ آیا این سئوال را از روی اعتماد جواب دهید یا به خاطر جلوگیری از برخوردها انجام می گیرد؟

بسیاری از والدین از مصرف خیلی زیاد انرژی و هزینه های مالی که یک بچه دیگر به دنبال دارد، کاملاً آگاهند اما تعدادی بدون توجه به این امور و بدون اندیشه در این باره اقدام به بچه دار شدن می کنند. نظرات فرهنگ ما درباره بچه ها یک دورنمای غیرعملی را پیش بینی می کند و تلاش رسانه های گروهی برای بزرگ کردن مادران و بسیاری از مشکلاتی که هنوز والدین با آن روبرو هستند، می تواند این حقیقت را مستقیماً به خانواده هایی که از لحاظ مالی یا احساسی توانایی لازم برای نگهداری فرزند را ندارند نسبت دهند. اگر شما توان بچه دار شدن را ندارید می توانید راههای دیگری را برای پر بار کردن زندگیتان داشته باشید. اگر از منظر دیگر به نازایی بنگرید آن می تواند برای شما یک مزیت باشد.