think

اندیشیدن روشی است که تاثیر زیادی برای کنترل فشار داشته است. اندیشیدن به احساس اصیل احتیاج به معلم دلسوز و شفیق دارد، اما شما ممکن است قادر باشید نتیجه های مشابهی از طریق دیگری بگیرید.
هر نوع سرگرمی که بتواند شما را از کارهای جاری روزانه جدا کند، ممکن است اثر مشابهی بر روی شما داشته باشد اما آن را به خاطر مسابقه یا به منظور دستیابی به هدفی دنبال نکنید. سعی کنید ماهی منطقه گرمسیری را در نظر بگیرید و زمانی را صرف نظاره انها کنید. (ننشینید و تمام وقت خود را به تماشای تلویزیون بگذارنید) باید موزیک هایی را که سالهاست شنیده اید گوش کنید؛ آثار بزرگانی مانند بتهون، شاید انگیزه نواختن را در شما زنده کند اما در کار نباید شتا زده عمل کرد.