breathe

ترس از حمله های ناگهانی تحت تاثیر بی نظمی تنفس است این عمل در قلب، ضربان به وجود می آورد و می تواند در سینه باعث درد شود.
شما می توانید تنفس بیش از اندازه – سریع نفس کشیدن را در صورتی که علت مشکل شما باشد، با یک آزمایش ساده مورد بررسی قرار دهید: ابتدا یک پاکت کاغذی معمولی حدود شش در نه اینج را آماده کنید، سپس روی یک صندلی راحتی بنشینید و ساعتی را در کنارتان قرار دهید. تمرین تنفس را به میزان سی تا چهل مرتبه با نفسهای عمیق در هر دقیقه انجام دهید. این به مراتب دو برابر میزان طبیعی تنفس است، بنابراین، مجبور خواهید بود که در این مورد کار کنید.
زمانی که با میزان تنفس اشنایی پیدا کردید، آن را برای پنج مرتبه به طور مداوم انجام دهید. ممکن است احساس سبک شدن سر و خستگی داشته باشید و دهان شما احتمالا خشک می شود. آیا همچنین از شروع تجربه از علائم در طی یک حمله هیجانی رنج می برید؟ اگر چنین است، پاکت کاغذی را به طور شل در روی دماغ و دهانتان نگهدارید و دوباره از هوای استنشاقی تنفس به میزان طبیعی استفاده کنید. بعد از زمان کوتاهی تنفس از هوای داخل پاکت، نشانه های شما از بین خواهد رفت.
در صورتی که این آزمایش علائم بیماری را در شما برطرف کند، حالا می دانید چگونه از ناراحتی خود خلاصی یابید. همواره سعی کنید یک پاکت کاغذی را به همراه داشته باشید تا در موقع شروع علائم از آن استفاده کنید. اگر به هر دلیلی این کار امکان پذیر نیست وقتی که علائمی مانند تپش قلب شروع می شود، سعی کنید بسادگی تنفستان را برای مدت زمان طولانی که می توانید، در میان تنفس داخل و خارج حبس کنید، یک تنظیم قابل ستایش را گسترش دهید: داخل – حبس کنید- خارج – حبس کنید – داخل – حبس کنید –  خارج – حبس کنید و ادامه دهید.
شما ممکن است که تصور کنید که این یک احساسی از یک راه حل قدیمی است که نمی توانید هوای کافی داشته باشید که باید در واقع از تنفستان جلوگیری کنید اما آن را کارشار خواهید یافت. کسانی که از تنفس بیش از حد رنج می برند در حقیقت به دفعات زیاد تنفس می کنند اما تنفسها به طور کوتاه انجام می شود، این یک پاسخ عمومی به هیجان است، زیرا کسانی که از این مرض رنج می برند اغلب به دلیل عدم تشخیص علت است. خطر تنفس کوتاه آن است که تعادل مواد شیمیایی خون را بر هم می زند و می تواند کشش قابل ملاحظه ای را برای قلب به وجود آورد. کسانی که از این بابت رنج می برند باید به تمرین تنفس به شکل فهرست شده در بخش 16-5 بپردازند. وقتی احساس تنفس کوتاه دارید به خاطر بیاورید که احتیاج دارید که هر نفسی را به طور کامل تری انجام دهید و نه تعداد تنفسها را اضافه کنید. یوگا  ممکن است همچنین مفید واقع شود.
ترس از حمله های ناگهانی تحت تاثیر بی نظمی تنفس است این عمل در قلب، ضربان به وجود می آورد و می تواند در سینه باعث درد شود.
شما می توانید تنفس بیش از اندازه – سریع نفس کشیدن را در صورتی که علت مشکل شما باشد، با یک آزمایش ساده مورد بررسی قرار دهید: ابتدا یک پاکت کاغذی معمولی حدود شش در نه اینج را آماده کنید، سپس روی یک صندلی راحتی بنشینید و ساعتی را در کنارتان قرار دهید. تمرین تنفس را به میزان سی تا چهل مرتبه با نفسهای عمیق در هر دقیقه انجام دهید. این به مراتب دو برابر میزان طبیعی تنفس است، بنابراین، مجبور خواهید بود که در این مورد کار کنید.
زمانی که با میزان تنفس اشنایی پیدا کردید، آن را برای پنج مرتبه به طور مداوم انجام دهید. ممکن است احساس سبک شدن سر و خستگی داشته باشید و دهان شما احتمالا خشک می شود. آیا همچنین از شروع تجربه از علائم در طی یک حمله هیجانی رنج می برید؟ اگر چنین است، پاکت کاغذی را به طور شل در روی دماغ و دهانتان نگهدارید و دوباره از هوای استنشاقی تنفس به میزان طبیعی استفاده کنید. بعد از زمان کوتاهی تنفس از هوای داخل پاکت، نشانه های شما از بین خواهد رفت.
در صورتی که این آزمایش علائم بیماری را در شما برطرف کند، حالا می دانید چگونه از ناراحتی خود خلاصی یابید. همواره سعی کنید یک پاکت کاغذی را به همراه داشته باشید تا در موقع شروع علائم از آن استفاده کنید. اگر به هر دلیلی این کار امکان پذیر نیست وقتی که علائمی مانند تپش قلب شروع می شود، سعی کنید بسادگی تنفستان را برای مدت زمان طولانی که می توانید، در میان تنفس داخل و خارج حبس کنید، یک تنظیم قابل ستایش را گسترش دهید: داخل – حبس کنید- خارج – حبس کنید – داخل – حبس کنید – خارج – حبس کنید و ادامه دهید.
شما ممکن است که تصور کنید که این یک احساسی از یک راه حل قدیمی است که نمی توانید هوای کافی داشته باشید که باید در واقع از تنفستان جلوگیری کنید اما آن را کارشار خواهید یافت. کسانی که از تنفس بیش از حد رنج می برند در حقیقت به دفعات زیاد تنفس می کنند اما تنفسها به طور کوتاه انجام می شود، این یک پاسخ عمومی به هیجان است، زیرا کسانی که از این مرض رنج می برند اغلب به دلیل عدم تشخیص علت است. خطر تنفس کوتاه آن است که تعادل مواد شیمیایی خون را بر هم می زند و می تواند کشش قابل ملاحظه ای را برای قلب به وجود آورد. کسانی که از این بابت رنج می برند باید به تمرین تنفس به شکل فهرست شده در بخش 16-5 بپردازند. وقتی احساس تنفس کوتاه دارید به خاطر بیاورید که احتیاج دارید که هر نفسی را به طور کامل تری انجام دهید و نه تعداد تنفسها را اضافه کنید. یوگا (بخش 16-10) ممکن است همچنین مفید واقع شود.