walking-running-shoes-exercise_

هرگز در مورد اجرای یک تمرین ورزشی به صورت معین و روال خاص وسواس به خرج ندهید، مگر اینکه بخواهید در رشته ورزشی مخصوص متخصص شوید. کسانی که می خواهند در تمرین ورزشی خاص وسواس نشان دهند، همانند افراد مبتلا به بی اشتهایی هستند. هر دو گروه با واکنش های بدنی خود را در راه کسب ایده های غیر واقعی از مسیر اصلی دور می کنند. دویدن با وجود درد یا مریضی یا استفاده بیش از حد از پاها می تواند منجر به آسیب بعدی شود. هیچ موقع ورزش را به خاطر تنبیه خود یا نشان دادن قدرت انجام ندهید. یکی از پیامدهای این مسئله با دستگاههای شیمیایی داخلی شما ارتباط پیدا می کند. از آنجا که مغز مقدار مواد را در طی فعالیت تهیه می کند احساس خوبی را در طی فعالیت و پس از آن برای ما ایجاد خواهد کرد، این پاداش دستگاهی است که طبیعت طراحی کرده و می تواند جزء اعتیاد خودمان به حساب آید و تا زمانی که این حس را از گروه بتااندورفین به دست آوریم، شما مجبورید درباره ورزشتان هوشیارانه عمل کنید، اگر می خواهید اثر مطلوبی روی شما داشته باشد