pills (2)

پژوهشگران دانشگاه ایالتی نیویورک در یک بررسی  بر میزان قند خون 10 بیمار مبتلا به دیابت نوع یک که تحت معالجه با انسولین، ویکتوزا (liraglutide)و فارکسیگا(dapagliflozin)بودند، بطور  پی در پی نظارت کردند.

در شروع مطالعه، به درمان انسولین این بیماران داروی ویکتوزا به مدت 11 ماه اضافه شد(میانگینHbA1c  هشت درصد، متوسط ​​سن بیماران 56 سال، میانگین سنی تشخیص دیابت 29 سال، میانگین نمایه ی توده ی بدنی این افراد29 کیلوگرم بر متر مربع بود). سپس در ابتدای مطالعه 5میلی گرم داروی  فارکسیگا به درمان این بیماران اضافه شد و در طول یک هفته تا 10 میلی گرم افزایش یافت.

در پایان هفته ی دوازدهم از درمان سه گانه، میانگین هموگلوبین A1cبیماران 0.66 درصد کاهش یافت  P = 0.0004 ) متوسط ​​مقدار قند خون آنها 28 میلی گرم در دسی لیتر (0.016 P = )، میانگین وزن بدن آنها 2 کیلوگرمP = 0.02)  ) و BMI آنها یککیلوگرم بر مترمربع( P= 0.02)  کاهش یافت.

مجموع دوز انسولین روزانه ی آنها 0.7 واحد بر کیلوگرم گزارش شد و نسبت به آغاز آزمایش بدون تغییر باقی ماند.مدت زمانی که مقدار قند خون بیماران در محدوده هدف  70تا 160 میلی گرم  در دسی لیتر بود  یازده درصدافزایش یافت ، در حالیکه مدت زمانیکه مقدار قند خون آنها بیش از 160 میلی گرم در دسی لیتر بود 13 درصدکاهش یافته است (برای هر دو (P <0.05. دفعات هیپوگلیسمی(قند خون کمتر از 70میلی گرم در دسی لیتر) در هنگام درمان سه تایی بیشتر نشد.

کتواسیدوز دیابتی تنها در یک بیمار که غلظت قند خون او در مدت 48 ساعت پس از افزایش دوزdapagliflozin  به 10 میلی گرم، نرمال بافیمانده بود، مشاهده شد. دوز انسولین بیمار از 0.45    یونیت بر کیلوگرم به 0.39 یونیت برکیلوگرم کاهش یافت(دوز مجموع: از 32.9 به 28.5 واحد)

در حال حاضر استفاده از دوداروی   liraglutideو dapagliflozin برای بیماران مبتلا به دیابت نوع یک تصویب نشده است بنابراین فقط باید با دقت و توسط یک متخصص غدد با تجربه و با در نظر گرفتن دوز انسولین، برای بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 تجویز شوند. همچنین باید در مورد خطر کتواسیدوز دیابتی یوگلایسمی مراقب باشید، Farxiga  نیز قند خون را کاهش می دهد ، اما این دارو می تواند  سبب بروز کتواسیدوز دیابتی شود به این دلیل که نیاز بیمار به انسولین ممکن است به سطح بحرانی 0.5 واحد در کیلوگرم از وزن بدن و کمتر برسد، در این شرایط، قند خون بیمار ممکن است هنوز هم خوب باشدزیرا بیمار به انسولین زیادی احتیاج ندارد، اما به حداقل مقدار آن برای خاموش کردن روندketogenesisنیاز دارد.

منبع : diabetestma.org