Scanning electron microscope (1)

میکروسکوپ الکترونی نگاره یکی از انواع میکروسکوپ با دقت بالاست که اساس کار بدین شکل است که رشته ای از الکترونها که توسط تفنگ مولد الکترون تولید  شده است از عدسی کندانسور عبور کرده توسط عدسی شیئئ بر روی نمونه مورد مطالعه متمرکز میگردد.در ادامه تصاویری این وسیله مهم را مشاهده نمایید.

Scanning electron microscope (2)

Scanning electron microscope (3)

Scanning electron microscope (4)

Scanning electron microscope (6)

Scanning electron microscope (7)

Scanning electron microscope (8)

Scanning electron microscope (9)

Scanning electron microscope (10)

Scanning electron microscope (11)

Scanning electron microscope (12)

Scanning electron microscope (13)

Scanning electron microscope (14)

Scanning electron microscope (15)