TEM electron microscope (1)

میکروسکوپ الکترونی گذاره یکی دیگر از انواع میکروسکوپ های الکترونی است که روال کار ان شبهاهت هایی به میکروزکوپ نگاره دارد. در ادامهاین مطلب از وبسایت دکتر سلام تصاویری از این میکروسکوپ ها رامشاهده نمایید.

TEM electron microscope (2)

TEM electron microscope (3)

TEM electron microscope (4)

TEM electron microscope (5)

TEM electron microscope (6)

TEM electron microscope (7)

TEM electron microscope (8)

TEM electron microscope (9)

TEM electron microscope (10)

TEM electron microscope (11)

TEM electron microscope (12)

TEM electron microscope (13)

TEM electron microscope (14)

TEM electron microscope (15)