Visual Function Analyzers (1)

سیستمهای نمایش درمانی سیستم هایی هستند که از آن ها برای بیماران عقب افتاده ذهنی جهت آموزش و یک سری درمان ها استفاده می شود.در ادامه مطلب تصاویری از این وسیله ها رامشاهده نمایید.

Visual Function Analyzers (2)

Visual Function Analyzers (3)

Visual Function Analyzers (4)

Visual Function Analyzers (5)

Visual Function Analyzers (6)

Visual Function Analyzers (7)

Visual Function Analyzers (8)

Visual Function Analyzers (9)

Visual Function Analyzers (10)