13613

اگر عادت به مصرف بالای قهوه دارید و در طول روز زیاد از آن میل می کنید بهتر است منتظر عواقب خطرناک این کارتان باشید.

کافئین باعث بیخوابی و کاهش اشتها می‌شود و اثر دیورتیک دارد. ورزشکاران برای تقویت بدن و کاهش وزن از آن استفاده میکنند. مسمومیت با کافئین نادر است ولی در مواقع اقدام به خودکشی ممکن است منجر به مسمومیت شدید و حتی مرگ بشود.

عامل سمیت آن کافئین تری اتیل زانتین Triethylxantine است )شبیه تئوفیلین( و در موارد مسمومیت علاوه بر مهار گیرندههای آدنوزین، به‌طور ثانویه با تحریک آزادسازی کاتکولامین‌ها باعث تحریک گیرندههای بتا آدرنرژیک میشود. کافئین یک داروی کاردیوتوکسیک است و بهطور کامل و سریع از راه خوراکی جذب میشود. هر فنجان چای و قهوه به ترتیب حاوی 50-100 و 100-200 میلیگرم کافئین هستند. مصرف بیش از 10 گرم یا بیش از 200 mg/kg میتواند منجر به مرگ شود.

تظاهرات بالینی مسمومیت حاد
مسمومیت خفیف: بیاشتهایی، ترمور، بیقراری و آژیتاسیون، تهوع، استفراغ، تپش قلب و تاکی‌کاردی (علایم شبیه مسمومیت با تئوفیلین).

مسمومیت شدید: علایم فوق همراه هیپوتانسیون (بهویژه کاهش فشار دیاستولی همراه با افزایش فاصله فشار سیستول و دیاستول Wide pulse pressure))، تشنج، دلیریوم تحریکی، هیپوکالمی، هیپرگلیسمی و دیس ریتمیهای قلبی فوق بطنی و بطنی.

مسمومیت مزمن
مصرف روزانه بیش از حد کافئین با مصرف دارو یا مصرف قهوه میتواند باعث بروز علایم مسمومیت (کافئینیسم) بشود. بیقراری, تحریکپذیری, اضطراب, ترمور, اسپاسم, کرامپهای عضلانی, افزایش ریفلاکسهای وتری، بیخوابی، تپش قلب و بیاشتهایی شایعترین علایم مسمومیت مزمن کافئینیسم هستند.

سلامانه