fixation device & therapeutic shoes (1)

نگه دارنده پا و کفش و صندل طبی کفشهای طبی ای هستند که برای ثابت نگه داشتن پا بیماریهای خاص پا بکار گرفته می شوند.در ادامه این مطلب تصاویری از این تجهیزات را مشاهده نمایید.

fixation device & therapeutic shoes (1)

fixation device & therapeutic shoes (2)

fixation device & therapeutic shoes (3)

fixation device & therapeutic shoes (4)

fixation device & therapeutic shoes (5)

fixation device & therapeutic shoes (6)

fixation device & therapeutic shoes (7)

fixation device & therapeutic shoes (8)

fixation device & therapeutic shoes (9)

fixation device & therapeutic shoes (10)

fixation device & therapeutic shoes (11)

fixation device & therapeutic shoes (12)

fixation device & therapeutic shoes (13)