respiration vaporizer (1)

دستگاه واپرایزور تنفسی تولید کننده بخار آب سرد برای محیط تنفسی است که این بخار را در محیط اسپری نیز می کند.در ادامه تصاویری از این دستگاه در انواع خانگی و بیمارستانی مشاهده نمایید.

respiration vaporizer (2)

respiration vaporizer (3)

respiration vaporizer (4)

respiration vaporizer (5)

respiration vaporizer (6)

respiration vaporizer (7)

respiration vaporizer (8)

respiration vaporizer (9)

respiration vaporizer (10)

respiration vaporizer (11)

respiration vaporizer (12)

respiration vaporizer (13)

respiration vaporizer (14)

respiration vaporizer (15)