Viscometer (1)

دستگاه ویسکومتر یا دستگاه لزج سنج، وسیله ای است که توسط آن میزان لزج بودن مایعات بدن سنجیده می شود. در ادامه مطلب از وبسایت دکتر سلام تصاویری از این دستگاه را مشاهده نمایید.

Viscometer (2)

Viscometer (3)

Viscometer (4)

Viscometer (5)

Viscometer (6)

Viscometer (7)

Viscometer (8)

Viscometer (9)

Viscometer (10)

Viscometer (11)

Viscometer (12)

Viscometer (13)

Viscometer (14)

Viscometer (15)