Laminar hood (1)

هود لامینار هودهایی هستند که جهت محافظت از اپراتور ومحیط در برابر عوامل بیو لوژیکی که دارای  سطح خطر پایینی هستند طراحی شده است این هودها شامل یک محفظه بسته  با یک قسمت باز جهت دسترسی به محصولات می باشد. درادامه مطلب تصاویری از انواع این هودها مشاهده نمایید.

Laminar hood (2)

Laminar hood (3)

Laminar hood (4)

Laminar hood (5)

Laminar hood (6)

Laminar hood (7)

Laminar hood (8)

Laminar hood (9)

Laminar hood (10)

Laminar hood (11)

Laminar hood (12)

Laminar hood (13)

Laminar hood (14)

Laminar hood (15)

Laminar hood (16)