heat block (1)

حمام خشک هیت بلاک دستگاههایی برای گرم کردن هوا هستند. گرما و حرارت معمولا بواسطه مولد الکتریکی تولید می شوند اما در بعضی از دستگاهها گرما بواسطه آتش ایجاد می شود.ممکن است یک بلوک مجزا در سیستم های خورشیدی و یا یک بلوک فلزی  کنترل شده بواسطه یک ترموستات وجود داشته باشد.تصاویر بیشتر از این دستگاه در ادامه مطلب

heat block (1)

heat block (2)

heat block (2)

heat block (3)

heat block (4)

heat block (5)

heat block (6)

heat block (7)

heat block (8)

heat block (9)

heat block (10)

heat block (11)

heat block (12)

heat block (13)