napkin-

تا کردن دستمال سفره مثل بهترین هتل ها در نگاه اول کار سختی بنظر می رسد ولی با این آموزش تصویری می توانید بهترین  تزیین را برای دستمال سفره انجام دهید و نیاز به مهارت خاصی هم ندارد فقط کافی است  چند تا بزنید

دستمال را روی یک سطح مسطح قرارداده و آن را به گونه ای تا می زنیم تا در گوشه های مربع 4 مثلث و در مرکز مربع یک مربع جدید دیده شود.

napkin-1

سپس گوشه های جدید دستمال را گرفته و به سمت مرکز مربع جدید به شکل مثلث تا می زنیم.

napkin-2

هم اکنون از تا زدن دستمال یک مربع جدید داریم.

napkin-3
مجددا بر روی این مربع جدید تکنیک قبل را تکرار کرده و از گوشه های مربع گرفته و به شکل مثلث در مرکز مربع تا می زنیم و مربع کوچکتری نسبت به مرحله قبل بدست می آید.

napkin-4

به آرامی کل مربع کوچکتر را وارونه می کنیم و به پشت روی سطح قرار می دهیم به گونه ای که خطوط تای دستمال در زیر قرار می گیرد و روی سطح که دیده می شود یک مربع کامل می بینیم.

napkin-5

مجددا همان روش شروع را دوباره و دوباره انجام می دهیم گوشه های مربع را به سمت مرکز تا می زنیم.

napkin-6

از تا زدن لایه های دستمال مثلث هایی در آخرین لایه روی دستمال ظاهر می گردد.

napkin-7

تمام 4 گوش را تا بزنید و برای اطمینان از نظم تازدن ها یک دست خود را روی همه گوشه ها در مرکز قرار دهید و با دست دیگر تمام گوشه های تیز و چین های دستمال را صاف کرده و منظم کنید.

napkin-8

یکی از دست های خود را زیر دستمال و دست دیگر را روی دستمال بگونه ای قرار دهید که مطمئن باشید در لحظه جابجایی دستمال برای قراردادن در بشقاب، تای دستمال بهم نریزد.

napkin-9

پس ازقراردادن دستمال در بشقاب، دست خود را روی دستمال در مرکز قرار دهید.

napkin-10

از زیر هر گوشه ای از این مربع کوچک را گرفته و لایه زیرین را به سمت بیرون بکشید به طوریکه مانند برگ گل به نظر برسد.

napkin-11

این لایه بیرون آمده را تیز و محکم نگه دارید و با دست دیگر خود گوشه ها را در جای خودشان نگه دارید به طوریکه همه لایه ها در جای خود باشد و از هم جدا نشوند. این کا را برای هر 4 گوشه انجام دهید.

napkin-12

سپس با بیرون کشیدن لایه زیرینی که در وسط هر ضلع مربع قرار دارد، نیز می توانید برگ های آن را کامل کرده و این گل زیبا را آشکار سازید.

napkin-13

با قراردادن وسیله ای در وسط دستمال مانند یک کارد یا یک گل می توانید زیبایی دستمال سفره خود را کامل تر کنید.

منبع : phow.ir