ureteroscope (1)

یورتروسکوپ یکی از انواع آندوسکوپی است که برای بررسی مثانه ، نمونه برداری از بافت یا کواگولاسیون موضعی در آن ناحیه مورد استفاده قرار می گیرد.در ادامه مطلب تصاویری از انواع خشک و انعطاف پذیر این وسیله را مشاهده نمایید.

ureteroscope (1)

ureteroscope (2)

 

 

ureteroscope (3)

ureteroscope (4)

ureteroscope (5)

ureteroscope (6)

ureteroscope (7)

ureteroscope (8)

ureteroscope (9)

ureteroscope (10)

ureteroscope (11)

ureteroscope (12)

ureteroscope (13)

ureteroscope (14)