Ultrasonic Scaler Instrument Tips (1)

یکی از لوازم دندانپزشکی است که وظیفه حذف جرم های دندان های بالا و زیرلثه ای ،حذف پلاک باکتریایی از پاکت های پریودنتال ،حذف رنگ دانه های سنگین از دندان و حذف سمان اضافی بندهای ارتودنسی بعد از سمان کردن را به عهده دارد. در ادامه تصاویر این وسیله را مشاهده نمایید.

Ultrasonic Scaler Instrument Tips (2)

Ultrasonic Scaler Instrument Tips (3)

Ultrasonic Scaler Instrument Tips (4)

Ultrasonic Scaler Instrument Tips (5)

Ultrasonic Scaler Instrument Tips (6)

Ultrasonic Scaler Instrument Tips (7)

Ultrasonic Scaler Instrument Tips (8)

Ultrasonic Scaler Instrument Tips (9)

Ultrasonic Scaler Instrument Tips (10) Ultrasonic Scaler Instrument Tips (11)

Ultrasonic Scaler Instrument Tips (12)

Ultrasonic Scaler Instrument Tips (13)

14 ¹¤×÷¼âÓ¢ÎÄ

Ultrasonic Scaler Instrument Tips (15)