Ultrasonic Cleaner (1)

تصاویر تمیز کننده اولتراسونیک دارای لگن یا ظرفی  برای آب یا مایع مخصوص است که وسایل استفاده شده در دندان پزشکی درون آن قرار می گیرید و با ایجاد ارتعاش توسط امواج ماوراءصوت (اولتراسوند) جرم و مواد اضافی مانند خون را از روی آنها حذف می نماید.در ادامه تصاویر این وسیله رام مشاهده نمایید.

Ultrasonic Cleaner (2)

Ultrasonic Cleaner (3)

Ultrasonic Cleaner (4)

Ultrasonic Cleaner (5)

Ultrasonic Cleaner (6)

 

 

 

Ultrasonic Cleaner (9)

Ultrasonic Cleaner (10)

Ultrasonic Cleaner (11)

Ultrasonic Cleaner (12)

Ultrasonic Cleaner (13)

Ultrasonic Cleaner (14)

Ultrasonic Cleaner (15)