2d77f35

 رحم اجاره ای یعنی چه و کسانی که میل به استفاده از آن دارند چه قانون هایی را باید رعایت کنند؟

 

اصولا پیدا کردن بانوی جایگزین که همه جوره مقبول بیفتد و از نظر پزشکی هم کاملا شرایط را دارا باشد کار بسیار دشواری است برای همین هم همین که بانویی پیدا شد و جواب آزمایشات مناسب بود دیگر همه سعی در پریدن از مراحل مختلف اداری و… میکنند و دوست دارند تا هر چه زودتر دست به کار شوند و به فرزندشان برسند. اما فراموش نکنید که در چنین فعالیتهایی وجود قرارداد قانونی و درست وحسابی از نان شب هم واجبتر است: وجود قرارداد برای تشخیص اشخاصی که از نظر ژنتیکی با بچه ارتباط دارند، تعیین پدر و مادر قانونی طفل، تعیین تعهدات طرفین و شروطی که مورد توافق قرار گرفته است، دستیابی به قصد مشترک طرفین، برطرف نمودن شبهه زنا در مورد مادر جانشین و مشخص شدن نسب طفل متولد از مادر جانشین واقعا ضروری است.

ویژه نامه ایران بانو ضمیمه روزنامه ایران،