Surgical Mallet (1)

چکش جراحی همراه با چیزل استخوانی برای قطعه کردن دندان و خروخ ساده تر آن و برای تغییر شکل یا کانتور استخوان آلوئول کاربرد فراوان دارد .در ادامه مطلب تصاویری از این وسیله جراحی را مشاهده نمایید.

Surgical Mallet (2)

Surgical Mallet (3)

Surgical Mallet (4)

Surgical Mallet (5)

Surgical Mallet (6)

Surgical Mallet (7)

Surgical Mallet (8)

Surgical Mallet (9)

Surgical Mallet (10)

Surgical Mallet (11)

Surgical Mallet (12)

Surgical Mallet (13)

Surgical Mallet (14)

Surgical Mallet (15)