gouty_foot

نقرس نوعی  آرتریت ناشی از تجمع بلورهای اسید اوریک در مفاصل است. اسید اوریک محصول تجزیه پورین هستند که بخشی از بسیاری از غذاها که ما می خوریم وجود دارد .اختلال در اسید اوریک و تبلور این ترکیبات در مفاصل می تواند  از ورم مفاصل دردناک، سنگ کلیه، و انسداد کلیه  با بلورهای اسید اوریک منجر به کلیه می شود

در مطالعه ایی که در سال 2014 در مجله روماتولوژی منتشر شد، مشخص گردید تغییرات بیوشیمیایی در طی روزه داری از جمله افزایش اسید اوریک خون که دلیل اصلی منع روزه داری این بیماران است، بیشتر ومهم تر از زمانی نیست که بیمار روزه ندارد. در زیر خلاصه مقاله که درPub Med آورده شده را می خوانید:

محققان در مطالعات گذشته دریافتند که سطح اسید اوریک خون در طی روزه داری ماه رمضان در افرادی که مبتلا به نقرس  نیستند، افزایش می یابد، با این پیش فرض آنها به بررسی تاثیر روزه داری در بیماران مبتلا به نقرس  پرداختند.

مطالعه بر روی 43 بیمار انجام شد . نمونه ها به دو گروه مورد( بیماران مبتلا به نقرس روزه دار) وگروه شاهد(بیماران مبتلا به نقرس که روزه نداشتند) تقسیم شدند.  دو گروه از نظر سن ،جنس ،درآمد، تحصیلات ، طول مدت بیماری ومیزان تبعیت ازرژیم  کم پورین وداروهای مصرفی  بررسی شدند. قبل وبعد از رمضان سطح اسید اوریک خون، کراتی نین،اوره و نمایه توده بدن اندازه گیری شد. بیماران از نظروقوع حملات حاد نقرسی نیز مونیتورینگ شدند.

مطابق نتایج این مطالعه تفاوت معنی داری در هیچ کدام از پارامترهای اندازه گیری شده ، وقوع حملات آرتریت /سنگ کلیه ،میزان تبعیت از رژیم کم پورین و داروهای مصرفی  میان دو گروه مشاهده نشد. بنابراین محققین مطابق این مطالعه به این نتیجه رسیدند که بیماران مبتلا به نقرس بدون اینکه در معرض خطر مهمی از نظر  افزایش حملات نقرسی  یا سطح اسید اوریک خون باشند می توانند با حفظ رژیم کم پورین ومصرف داروهای خود روزه بگیرند.

منبع : www.drsalamat.ir