low-Speed Straight Handpiece (1)

هندپیس مستقیم کم سرعت یکی از لوازم دندانپزشکی است که با یا بدون قطعات اضافی کاربرد فرز مستقیم بلند را دارد. در ادامه مطلب از وبسایت دکتر سلام تصاویری از این وسیله را مشاهده نمایید.

low-Speed Straight Handpiece (2)

low-Speed Straight Handpiece (3)

low-Speed Straight Handpiece (4)

low-Speed Straight Handpiece (5)

low-Speed Straight Handpiece (6)

low-Speed Straight Handpiece (7)

low-Speed Straight Handpiece (8)

low-Speed Straight Handpiece (9)

low-Speed Straight Handpiece (10)

low-Speed Straight Handpiece (11)

low-Speed Straight Handpiece (12)

low-Speed Straight Handpiece (13)

low-Speed Straight Handpiece (14)

low-Speed Straight Handpiece (15)

low-Speed Straight Handpiece (16)