Sectional Matrix System (1)

در جاهایی که پروگزیمالی وسیع دارند سیلیکون های محافظ لثه مانع از ورود رینگ ها به داخل حفرات دندان می شوندQuick Ring به راحتی در موقعیتی استاندارد قرار می گیرد که استفاده از فورسپس رابردم را میسر می کند و ضرورتی بر استفاده از فورسپس خاص نیست.در ادامه تصاویری از این وسیله را مشاهده خواهیدکرد.

Sectional Matrix System (2)

Sectional Matrix System (3)

Sectional Matrix System (4)

Sectional Matrix System (5)

Sectional Matrix System (6)

Sectional Matrix System (7)

Sectional Matrix System (8)

Sectional Matrix System (9)

Sectional Matrix System (10)

Sectional Matrix System (11)

Sectional Matrix System (12)

Sectional Matrix System (13)

Sectional Matrix System (14)

Sectional Matrix System (15)