Matrix Bands (1)

نوار ماتریس به منظور جایگزینی دیواره های کناری از دست رفته دندان و متراکم کردن مواد ترمیمی (حفرات کلاسII) بکار می رود. در ادامه تصاویری از این وسیله و کاربرد ان را مشاهده نمایید.

Matrix Bands (2)

Matrix Bands (3)

Matrix Bands (4)

Matrix Bands (5)

 

 

 

 

 

Matrix Bands (7)

Matrix Bands (8)

Matrix Bands (9)

Matrix Bands (10)

Matrix Bands (11)

Matrix Bands (12)

Matrix Bands (13)

Matrix Bands (14)

Matrix Bands (15)