Mandrel-Snap-On (1)

فرز ماندرل اسنپ آن در هندپیس دندان پزشکی قرار می گیرد و دیسک ها را برای اقدامات نهایی و پالیش داخل یا خارج دهان نگه می دارد.در ادامه تصاویری از این وسیله را مشاهده خواهید نمود

Mandrel-Snap-On (12)

Mandrel-Snap-On (13)

Mandrel-Snap-On (14)

Mandrel-Snap-On (1)

Mandrel-Snap-On (2)

Mandrel-Snap-On (3)

Mandrel-Snap-On (4)

Mandrel-Snap-On (5)

Mandrel-Snap-On (6)

Mandrel-Snap-On (7)

Mandrel-Snap-On (8)

Mandrel-Snap-On (9)

Mandrel-Snap-On (10)

Mandrel-Snap-On (11)