Light cure (1)

لایت کیور دستگاهی است که با ایجاد طیف خاصی از نور موجبات پخت شدن سیلرها و پر کننده های پلیمری را فراهم می سازد. انتشار نور جهت فعال کردن آغازگر نوری در کامپوزیت ها- در داخل دستگاه نور تولید شده لامپ مخصوص در یک آینه مستقر و در مسیر خروجی انتقال داده می شود. تصاویر این دستگاه را در ادامه مشاهده نمایید.

Light cure (2)

Light cure (3)

Light cure (4)

Light cure (5)

Light cure (6)

Light cure (7)

Light cure (8)

Light cure (9)

Light cure (10)

Light cure (11)

Light cure (12) Light cure (13)

Light cure (14)

Light cure (15)