Lentulo Spiral (1)

لنتولو مارپیچی در دندانپزشکی به منظور قرار دادن سیلر یا سمان اندو در کانال برای سیل نهایی قبل از گذاشتن گوتا مورد استفاده قرار می گیرد .تصاویر این وسیله را در ادامه مشاهده نمایید.

Lentulo Spiral (2)

Lentulo Spiral (3)

Lentulo Spiral (4)

Lentulo Spiral (5)

Lentulo Spiral (6)

Lentulo Spiral (7)

Lentulo Spiral (8)

Lentulo Spiral (9)

Lentulo Spiral (10)

Lentulo Spiral (11)

Lentulo Spiral (12)

Lentulo Spiral (13)

Lentulo Spiral (14)

Lentulo Spiral (15)