Hollenback Carver (1)

وسیله ای است که فرم دادن و حالت دادن سطوح جونده و بینابینی در ترمیم های آمالگامی را در عمل های دندانپزشکی به عهده دارد. در این مطلب تصاویری از این وسیله را مشاهده خواهید کرد.

Hollenback Carver (2)

Hollenback Carver (3)

Hollenback Carver (4)

Hollenback Carver (5)

Hollenback Carver (6)

Hollenback Carver (7)

Hollenback Carver (8)

Hollenback Carver (9)

Hollenback Carver (10)

Hollenback Carver (11)

Hollenback Carver (12)

Hollenback Carver (13)

Hollenback Carver (14)

Hollenback Carver (15)