Intra oral camera (1)

دوربین های داخل دهانی دوربین های کوچک دستی قابل استریلی هستند که با داشتن فیبر نوری در سر آن می توانند مانند آینه دندان پزشکی تصویری از داخل دهان بیمار را به مانیتور نصب شده در مقابل دندان پزشک نمایش داده یا عکس برداری کند.با تصاویری از این دوربین ها با ما همراه باشید.

Intra oral camera (2)

Intra oral camera (3)

Intra oral camera (4)

Intra oral camera (5)

Intra oral camera (6)

Intra oral camera (7)

Intra oral camera (8)

Intra oral camera (9)

Intra oral camera (10)

Intra oral camera (11)

Intra oral camera (12)

Intra oral camera (13)

Intra oral camera (14)

Intra oral camera (15)