Digitizer (1)

دستگاه دیجیتایزر اسکنری است که فیلم رادیولوژی را به تصاویر دیجیتال قابل استفاده در کامپیوتر تبدیل می کند.در این مطلب از وبسایت دکتر سلام تصاویری از این دستگاه را مشاهده نمایید.

Digitizer (2)

Digitizer (3)

Digitizer (4)

Digitizer (5)

Digitizer (6)

Digitizer (7)

Digitizer (8)

Digitizer (9)

Digitizer (10)

Digitizer (11)

Digitizer (12)

Digitizer (13)

Digitizer (14)

Digitizer (15)

Digitizer (16)

Digitizer (17)